Jos kirje ei näy oikein, lue se täältä.
logo

Uutiskirje 2/2013

 
   
   
   
 

Kari Varkila LPY:n puheenjohtajaksi ja Eila Annala varapuheenjohtajaksi

Koskiklinikan toimitusjohtaja, LKT Kari Varkila valittiin 19.6.2013 pidetyssä Lääkäripalveluyritykset ry:n  (LPY) sääntömääräisessä vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin PlusTerveys Oy:n toimitusjohtaja, KTM Eila Annala.

Omasta ja LPY:n puolesta haluan lämpimästi kiittää oman puheenjohtajakautensa päättänyttä Anni Vepsäläistä kolmen vuoden ansiokkaasta työstä terveyspalvelualan kehittämiseksi!


Suuria uudistuksia valmistelussa

Yksityinen terveydenhuoltosektori tuottaa noin 20 prosenttia suomalaisten käyttämistä terveyspalveluista. Aikuisten hammashuollon palveluissa yksityisen sektorin tuotanto-osuus on hieman yli 50 prosenttia ja työterveyshuollon palveluissa lähes 70 prosenttia. Kaikki terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvät lainsäädäntöuudistukset vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti myös yksityisen sektorin toimintaedellytyksiin ja sitä kautta terveyspalveluiden saatavuuteen.

Tänä keväänä ovat lainsäädännön valmistelussa olleet seuraavat merkittävät asiakokonaisuudet:

  • sote-palvelurakenneuudistus ja siihen liittyvä järjestämislaki
  • EU:n potilasdirektiiviin liittyvä kansallisen lainsäädännön muuttaminen
  • uusien terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönotto (muun muassa sähköinen lääkemääräys)            

Järjestämisvastuu eriytettävä palvelutuotannosta

Julkisen sektorin järjestämisvastuu olisi pitänyt eriyttää palveluiden tuotantovastuusta valmisteltaessa sote-palvelurakenneuudistusta. Koko mittavan uudistuksen valmistelua on vaikeuttanut eri tuottajatahojen (kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja yksityinen sektori) ristikkäiset intressit ja keskinäiset reviiriristiriidat palvelutuotannossa. Kaikki myöntävät palvelurakenteen uudistamistarpeen, mutta haluavat samalla suojella omaa nykyistä asemaansa palveluiden tuottajana. LPY:n mielestä lainsäädännön jatkovalmistelussa on eriytettävä toisistaan palveluiden järjestämisvastuu ja niiden tuottaminen.

 


EU:n potilasdirektiivillä kannatettavat tavoitteet 

EU:n potilasdirektiivin tavoitteena on:

  • selkeyttää potilaiden oikeuksia tilanteissa, joissa nämä hakeutuvat hoitoon toiseen EU:n jäsenvaltioon
  • pyrkiä varmistamaan, että jokaisen EU-valtion terveydenhuoltojärjestelmässä on hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvät elementit
  • vahvistaa EU:n sisämarkkinavapauksia erityisesti terveydenhuoltopalveluiden tarjoamisen osalta
  • edistää potilaiden vapaata liikkuvuutta ja lisätä valinnanvapautta

Potilasdirektiivin tavoitteena on selkeyttää potilaiden oikeusturvaa sekä parantaa potilasturvallisuutta ja palveluiden saatavuutta. Vahvistamalla sisämarkkinavapauksia ja valinnanmahdollisuuksia pyritään kilpailun lisäämiseen ja sitä kautta palvelutuotannon tehostamiseen EU:n sisämarkkinoilla. LPY:n mielestä em. tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia.

Potilasdirektiivin soveltaminen Suomen lainsäädäntöön on haasteellista, koska nykyisessä palvelujärjestelmässämme ei ole eriytetty palveluiden tuotantoa niiden järjestämisestä eikä mahdollistettu kansalaisille aitoa valinnanmahdollisuutta terveyspalveluiden suhteen.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteydessä säädetään laki ko. palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta (ns. sote-alan järjestämislaki). Uudistusten yhtenä lähtökohtana tulee olla raha seuraa potilasta -periaate. Tällöin voidaan toteuttaa kansalaisten aito valinnanmahdollisuus myös terveyspalveluiden käytön osalta. Samalla potilasdirektiivin hyvien tavoitteiden toteuttaminen tulisi nykyistä huomattavasti helpommaksi. 


LPY kiirehtii web-reseptiä

Sähköinen lääkemääräysjärjestelmä (eResepti) on yksi osa terveydenhuollon palveluiden laajempaa sähköistämistä. Paperireseptin asemesta lääkäri kirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Kansaneläkelaitoksen ylläpitämään Reseptikeskukseen, jossa sitä säilytetään. Apteekki saa lääkemääräyksen Reseptikeskuksesta. Tällöin asiakas voi noutaa lääkkeensä mistä tahansa apteekista. eReseptin avulla tavoitellaan lääke- ja potilasturvallisuuden parantamista sekä lääkejakelun joustavoittamista.

Sähköinen lääkemääräys on otettu käyttöön julkisella sektorilla tänä vuonna. eReseptejä on kirjoitettu jo yli kymmenen miljoonaa kappaletta. Suunnitelmien mukaan yksityisellä sektorilla sähköinen lääkemääräys on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden aikana.

LPY on huolestunut sähköisen lääkemääräysjärjestelmän käyttöönoton kalleudesta ja siihen liittyvistä rakenteellisista jäykkyyksistä. eReseptin käyttöönotto edellyttää yksityisiltä palveluntuottajilta merkittäviä investointeja tietojärjestelmien uudistamiseen.

eResepti-järjestelmän myötä lääkemääräysten kirjoittaminen ja toimittaminen apteekeille on sidottu kiinteisiin tietojärjestelmiin. Esimerkiksi nykyisen puhelinreseptin korvaavaa palvelua ei vielä sisälly tähän uuteen järjestelmään. LPY esittää, että eResepti-tietojärjestelmää täydennetään nopeasti esimerkiksi web-pohjaisella ratkaisulla. Tällöin lääkäri voisi määrätä potilaalle reseptin kytkeytymättä lääkärikeskuksen tietojärjestelmään. Web-reseptitoiminto voisi olla vaihtoehtoinen ratkaisu yrityksille, joissa kirjoitetaan vähän lääkemääräyksiä, esimerkiksi hammas- ja silmälääkäriyrityksille. Tällöin vältyttäisiin toiminnan laajuuteen nähden kohtuuttomilta alkuinvestoinneilta, jotka kuitenkin viime kädessä lankeaisivat asiakkaiden maksettavaksi.


LPY-lehdelle 1/2013 erinomainen lukijapalaute

Teetimme huhti-toukokuussa lukijatutkimuksen viikolla 16 ilmestyneestä LPY-lehdestä. Lukijoiden palaute oli erinomaista. Erityisesti kiiteltiin artikkeleita, jotka käsittelivät EU:n potilasdirektiiviä, sote-rakenneuudistusta ja eReseptiä. Pääkirjoituksen ehdotus ylikunnallisten tehtävien yhdistämisestä herätti ajatuksia puolesta ja vastaan.

Lukijapalautetta antaneiden kesken arvoimme kaksi Omron M6 -verenpainemittaria. Onnetar suosi Hanna Tainiota ja Arto Oikarista. Onnittelut voittaneille!

Lämmin kiitos kaikille lukijapalautetta antaneille!

Ajankohtaiseen lehteemme voit vielä tutustua osoitteessa www.lpy.fi.


Tiesitkö että?

Kaikien terveyspalvelutuottajien on käytettävä sähköistä lääkemääräystä viimeistään huhutikuun 2014 alusta alkaen.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesäaikaa toivottaen,
Ismo Partanen
toiminnanjohtaja

Lääkäripalveluyritykset ry
puh. 040-518 5799
ismo.partanen(a)lpy.fi

 
     
 

Lääkäripalveluyritykset ry | Mäkelänkatu 2 A | PL 49, 00500 Helsinki | fax (09) 393 0769
www.lpy.fi
Osoitelähde: LPY
Jos et halua jatkossa vastaanottaa meiltä uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille lomakkeella.