-

Asiakkaille lisää maksettavaa

Useilta päättäjiltä näyttää kokonaan unohtuneen, miksi sairausvakuutusjärjestelmä sava-korvauksineen on aikanaan perustettu.

LPY:n mielestä kaikkien Kela-korvausten (sis. sava-korvaukset) kohtalosta olisi pitänyt päättää vasta terveydenhuollon järjestämistä, rahoittamista, kehittämistä ja valvontaa käsittelevän lainsäädäntökokonaisuuden yhteydessä.

Lainsäädäntöpaketin valmistelussa pitäisi tehdä laajat ja monipuoliset vaikuttavuusarviot esitettävien muutosten vaikutuksista. Sairaanhoitovakuutuskorvausten leikkaamisesta päätettäessä ei asia-argumenteilla tuntunut olevan mitään vaikutusta.

Tärkeintä oli vain näyttää, että nyt leikataan tätä yhtä terveydenhuollon rahoituselementtiä. On ymmärrettävää, että Kuntaliitto kuntien edustajana on kiinnostunut saamaan kunnille lisärahoitusta vakuutuspohjaisen järjestelmän kautta. 

Päätetty sava-korvausten leikkaaminen lisää asiakkaiden kustannuksia ja osittain kasvattaa hoitojonoja julkisella sektorilla sekä heikentää siten terveyspalvelujen saatavuutta. Suhteellisesti eniten sava-korvausten leikkaamisesta kärsivät työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, ikäihmiset, pienituloiset, lapsiperheet sekä suurena käyttäjäryhmänä naiset.

Väitteille siitä, että sava-korvausten leikkaaminen johtaisi yksityisten terveyspalvelujen hintojen laskuun vastaavasti tai että leikkauksen ansiosta lääkäreitä siirtyisi sankoin joukoin julkiselle sektorille, ei ole mitään näyttöä.Sairaanhoitovakuutuskorvauksen poistamista ja vastaavan rahoituksen siirtämistä julkiselle sektorille (kunnat ja kuntayhtymät) vaatineet ovat asettaneet tavoitteekseen terveyspalvelujen saatavuuden parantamisen, verorahoituksen tarpeen pienentämisen, toimintojen tehostamisen sekä kansalaisten eriarvoisuuden vähentämisen.

LPY:n mielestä lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioihin sekä tutkimuksiin ja hoitoihin liittyvien sava-korvausten siirtäminen julkiselle sektorille johtaisi aivan päinvastaiseen tulokseen kuin mitä niiden poistajat ovat toivoneet. Tälle näkemykselle löytyy perusteluja ja todisteita tilastoista ja asiantuntijalausunnoista.

Terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja rahoitusta käsittelevän lainsäädäntöuudistuksen vaikutukset ovat kauaskantoisia. Uudistukset vaikuttavat merkittävästi mm. kansanterveystyön tavoitteiden toteutumiseen, terveyspalvelujen saatavuuteen sekä kansantalouteen ja julkisen talouden kehitykseen.

Edellä mainituista syistä LPY:n mielestä on välttämätöntä tutkia ja arvioida etukäteen huolella ja monipuolisesti terveydenhuollon erilaisten järjestelmä- ja rahoitusuudistusten vaikutukset ennen kuin päätöksiä niistä tehdään.