-

Ehdotus vesittää lain tavoitteet

Tiedote
0 kommenttia

LPY kritisoi Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -­‐työryhmän esitystä

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) arvostelee valtiovarainministeriön Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -­‐ työryhmän esitystä kuntien harjoittaman elinkeinotoiminnan edellytyksistä.

Lausunnolla olevan esityksen sisältämät poikkeukset pääosin vesittävät alkuperäiset tavoitteet. Lakimuutosesityksen mukaan kunnilta kiellettäisiin vain liikelaitosmuotoinen elinkeinotoiminta, mutta sallittaisiin elinkeinotoiminnan harjoittaminen ilman yritysmuotoa yhdistyksenä tai säätiönä. Tämä siitäkin huolimatta, että EU-­komissio on pyytänyt Suomen valtiolta nimenomaan toimenpiteitä, jotta kilpailluilla markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset muutetaan tavanomaisiksi yrityksiksi eikä erityislainsäädännön piirissä toimimista enää hyväksyttäisi.
– Kunnan omistajaohjauksen ja kuntademokratiankaan näkökulmasta elinkeinotoiminnan harjoittaminen yhdistys-­ tai säätiömuodossa ei ole perusteltua. Jos kunta harjoittaa liiketoimintaa kilpailluilla markkinoilla, pitää sen tapahtua yritysmuodossa ja kunnan on toimittava markkinoilla samoilla säännöillä kuin muidenkin yritysten, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY:n lähtökohtana on, että elinkeinotoiminnan harjoittaminen ei kuulu kunnan perustehtäviin. – Kunnan tehtävänä on luoda olosuhteet yritystoiminnan harjoittamiselle ja kehittämiselle. Kunta voisi vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa harjoittaa elinkeinotoimintaa. Mielestämme nyt on korkea aika arvioida kuntien elinkeinotoiminnan laajuutta, merkitystä ja vaikutuksia, esittää Partanen.

Työryhmän lakiesitys mahdollistaa kuntaorganisaatioille palvelujen tuottamisen omille sidosyksiköilleen sekä kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille liikelaitosmuodossa. LPY:n mielestä esitys on hankintalain hengen vastainen eivätkä tarjouskilpailuun voi osallistua muut kuin yritykset. – Kunnan liikelaitos tai taseyksikkö ei saa osallistua kunnan omaan tarjouskilpailuun, sillä niiden nauttimat etuisuudet väistämättä vääristävät kilpailua.

LPY korostaa, että markkinoiden kehittymisen ja elinkeinotoiminnan tasapuolisuuden näkökulmasta on perusteltua säätää lailla ne ehdot, joilla kunnat voivat harjoittaa elinkeinotoimintaa. Työryhmätyön taustalla on EU-­lainsäädännön edellyttämä valtiontukisäännöksien vastaisten tukien, kuten liikelaitosten konkurssisuojan ja poikkeavan verokohtelun, poistaminen.
– Kunnat harjoittavat elinkeinotoimintaa enenevässä määrin. Kuntien ja niiden omistamien organisaatioiden erityisasema liiketoiminnan harjoittajana aiheuttaa kilpailuvääristymiä ja sitä kautta häiritsee avointen markkinoiden kehittymistä. Työryhmän esittämä kolmen vuoden siirtymäaika sallisi liikelaitosten nauttia perusteettomia kilpailuetuja kohtuuttoman pitkään.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi