-

LPY: EU:n potilasdirektiivi sisällytettävä soteen, oikea täytäntöönpano ei voi enää odottaa

Tiedote
0 kommenttia

 

Marinin hallituksen sote-uudistuksesta 8.12.2020 annetut lakiesitykset ovat nyt eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Kyseisiä lakeja käsittelevät valiokunnat kuulevat laajasti eri alojen asiantuntijoita. Monia asiantuntijoita on hämmästyttänyt se, että hallituksen lakiesityksiin sote-uudistuksesta ei sisälly mainintaa siitä, kuinka EU:n potilasdirektiiviä sovelletaan jatkossa. Suomi on saanut EU:n komissiolta useita huomautuksia ko. direktiivin väärästä implementoinnista.

EU:n potilasdirektiivin tarkoitus on vahvistaa potilaan oikeuksia, valinnanmahdollisuuksia ja palveluiden vapaata tarjontaa. Direktiivin myötä potilaalle taataan oikeus hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan ja saada hoidosta korvausta kotimaastaan. Terveyspalvelun tuottaja voi olla joko julkinen tai yksityinen toimija.

− Potilasdirektiivissä on kyse yhdestä EU:n keskeisestä periaatteesta eli tavaroiden ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta. Näiden periaatteiden noudattamiseen ovat kaikki jäsenvaltiot sitoutuneet, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Suomi implementoi vuonna 2011 annetun EU:n potilasdirektiivin kansalliseen lainsäädäntöön lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta vuonna 2014. Jo kyseisen lain valmistelu- ja hyväksymisvaiheessa tiedettiin, että EU tuskin hyväksyy Suomen valitsemaa mallia, joka perustui ns. kaksihintajärjestelmään. Sen mukaan EU-alueella hoitoon joutuessaan (kiireellinen hoito) suomalaiselle korvataan hoidosta aiheutuvat kustannukset samoilla perusteilla kuin kotimaassakin. Korvausperusteena käytetään kotikunnalle vastaavasta hoidosta aiheutuvia kustannuksia asiakkaan omavastuuosuudella vähennettynä. Korvaus maksetaan jälkikäteen Kelan kautta.

Jos taas suomalainen hakeutuu hoitoon (ei-kiireellinen hoito) toiseen EU-maahan, hänelle korvataan jälkikäteen vain Kelan sairausvakuutuskorvauksen (ns. sava-korvaus) mukainen summa. Tällöin hänen omavastuuosuutensa jää huomattavan suureksi, jopa 80−90 prosentiksi hoidon todellisista kustannuksista.

Riskinä kymmenien miljoonien eurojen sakot

EU:n komissio on jo vuonna 2016 antanut Suomelle vakavan huomautuksen potilasdirektiivin väärästä soveltamisesta. Valtio on siitä lähtien luvannut EU:n komissiolle antamissaan lukuisissa vastineissa, että asia korjataan valmisteilla olevan sote-uudistuksen yhteydessä.

− On hyvin erikoista, että hallituksen esitys ei ota millään tavoin kantaa potilasdirektiiviin liittyvien ongelmien korjaamiseen. Nyt on olemassa aito riski, että Suomen valtio joutuu korvausvastuuseen siitä, että se ei ole implementoinut EU:n potilasdirektiiviä oikein. Onko meillä varaa ottaa tämä riski? kysyy Tolonen.

Potilasdirektiivi implementoitava soten yhteydessä – ja oikein

Suomen pitää korvata toisessa EU-maassa annettu sekä kiireellinen että ei-kiireellinen hoito samoin perustein kuin Suomessa julkisella palveluntuottajalla annettu hoito korvattaisiin, muutoin direktiivin tarkoittamat potilaan oikeudet eivät toteudu.

Jotta direktiivin asettamat vaatimukset toteutuisivat, on myös kotimaan korvausperusteita samassa yhteydessä muutettava. Muutoin syntyy tilanne, jossa suomalainen joutuu maksamaan kotimaassa yksityiseltä sektorilta saamastaan palvelusta huomattavasti enemmän kuin toisesta EU-maasta yksityiseltä toimijalta hakemastaan hoidosta. Tällöin kotimaassa yksityiseltä sektorilta saadusta hoidosta maksettaisiin edelleen vain minimaalinen Kelan sava-korvaus, kun taas toisesta EU-maasta yksityiseltä tai julkiselta sektorilta hankitun hoidon saisi samalla omavastuuosuudella kuin julkisella sektorilla kotimaassa.

− Jos potilasdirektiivi implementoidaan tavalla, joka syrjii Suomessa toimivia terveyspalveluiden tuottajia edellä kuvatusti, syntyy niille helposti kannuste siirtää palvelutuotantoa ulkomaille, esimerkiksi Tallinnaan tai Tukholmaan, tarjotakseen palveluita myös suomalaisille. Ei ole elinkeino- ja työvoimapolitiikan näkökulmasta tarkoituksenmukaista luoda tällaista kannustetta, Tolonen sanoo.

− EU:n potilasdirektiivin oikea täytäntöönpano ei voi enää odottaa. Asia on korjattava nyt toteutettavan sote-uudistuksen yhteydessä, kuten EU:n komissiolle on jo vuosien ajan luvattu, vaatii Tolonen.

Lue tiedote ePressissä