-

LPY sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista: Toimenpiteet eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritykset ry on tänään jättänyt lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvästä lakiesitysluonnoksesta. Ohessa on lausunnon keskeinen sisältö ja tiedotteen lopussa myös lausunto kokonaisuudessaan

Suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamistarve on ilmeinen, jotta voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Jo nykyisin palveluiden saatavuudessa on merkittäviä ongelmia erityisesti perusterveydenhuollossa - ja haasteet vain kasvavat tulevaisuudessa muun muassa väestön ikärakenteen muutoksen ja lisääntyvän palvelukysynnän myötä. Julkisen talouden kestävyysvaje luo osaltaan paineita nykyisen sote-palvelujärjestelmän uudistamiselle. 

Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä luonnoksessa esitetyt tavoitteet ovat kannatettavia. Niiden saavuttaminen edellyttää toiminnan tehostamista ja tuottavuuden parantamista sekä palveluiden järjestämisessä että tuotannossa.

– Sote-palvelujärjestelmäuudistuksen keskeisinä tavoitteina on oltava palveluiden saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Nämä tavoitteet saavutetaan vain tehostamalla järjestämisvastuun organisointia ja parantamalla palvelutuotannon kustannustehokkuutta. Myös julkisen talouden kestävyysvajeeseen liittyvän haasteen ratkaiseminen edellyttää koko sote-palvelujärjestelmän tuottavuuden parantamista, toteaa toiminnanjohtaja Ismo Partanen Lääkäripalveluyritykset ry:st

– Valitettavasti järjestämislakiesityksen mukaisilla toimenpiteillä ei mielestämme saavuteta palvelurakenneuudistuksen keskeistä tavoitetta tuottavuuden riittävästä paranemisesta, Partanen jatkaa.

Järjestämisvastuun eriyttäminen palvelutuotannosta

Julkisen sektorin vastuulla oleva sote-palveluiden järjestäminen on välttämätöntä eriyttää niiden tuotannosta sekä säätää kilpailutusvelvoite järjestämislain sisällä mahdollisimman laajaksi. Tällöin järjestämisvastuussa oleva taho vastaisi olosuhteiden luomisesta ja tarpeellisen integraation toteutumisesta, kanavoisi verorahoituksen ja turvaisi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Järjestämisvastuuta ohjattaisiin poliittisen päätöksentekojärjestelmän kautta. Erilaiset tuottajatahot kilpailisivat keskenään samoilla säännöillä asiakkaiden suosiosta.

– Esitetty hallintorakenne ei sisällä riittävästi kannusteita palvelutuotannon tehostamiseen. Tuottajien välisen aidon kilpailun puuttuessa ei saavuteta myöskään uusien toimintatapojen ja innovaatioiden käyttöönotolle asetettuja tavoitteita, Partanen pohtii.

Kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisääminen

Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä sote-palvelujärjestelmää uudistettaessa on lisättävä kansalaisten valinnanmahdollisuudet koskemaan myös yksityisen sektorin palvelutarjontaa. Tällöin kansalaisten palvelutarpeet ja valinnat ohjaisivat palvelutuotantoa sekä osaltaan auttaisivat kohdistamaan resursseja oikein.

– Esitämme, että järjestämislaissa säädetään asiakkaiden valinnanvapaudesta ja valinnanvapauden laajentamiseen palataan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä, sanoo Partanen.

Koko sote-palvelurakenneuudistuksen jatkovalmistelun tärkein asia on se, kuinka nykyinen sote-palveluiden rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhteensopivaksi järjestämislain ja sen pohjalta syntyvän palvelurakenteen kanssa. LPY:n näkemyksen mukaan järjestämislain yksityiskohtiin joudutaan palaamaan rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä.

– Sote-palvelujärjestelmän uudistamistyötä jatkettaessa on pidettävä kirkkaana mielessä sille asetetut keskeiset tavoitteet: tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen, tähdentää Ismo Partanen. 

Lisätietoa:          

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry

puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi 

14102014 LPY - Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista