-

LPY: Tuottavuuden parantaminen keskeiseksi tavoitteeksi

Tiedote
0 kommenttia

Sosiaali- ja terveyspalvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on oltava tuottavuuden parantaminen. LPY:n mukaan uudistettukaan esitys ei riittävästi tue tavoitteita.

– Vain tuottavuutta parantamalla voidaan luoda edellytyksiä sote-palveluiden nykyistä paremmalle saatavuudelle ja turvata palveluiden saatavuus. Sote-alan tuottavuus paranee tuottajien välistä kilpailua ja asiakkaiden valinnanvapautta lisäämällä, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY:n mielestä uudistetunkaan esityksen mukaisella sote-järjestämislailla ei saavuteta uudistukselle asetettua keskeistä tavoitetta. Järjestämislaki ei sisällä riittävästi elementtejä ja kannusteita, joiden myötä alan toimintaympäristö muuttuisi tuottavuutta parantavaan suuntaan.

– Lakiesitys ei kannusta perustettavia, maakunnallisia kuntayhtymiä hyödyntämään ulkopuolisia palveluntuottajia. Lakiesityksessä ei ole eriytetty julkisen sektorin järjestämisvastuuta ja viranomaistehtäviä palvelutuotannosta, Ismo Partanen harmittelee.

Järjestämisvastuu eriytettävä tuotannosta

Palveluiden järjestämisvastuuseen liittyvät tehtävät ja palvelutuotanto sekoittuvat toisiinsa esityksen mukaisissa sote-kuntayhtymissä.

– Näistä uusista sote-kuntayhtymistä muodostuu siten alueellisia tuotantomonopoleja, joilla on järjestämisvastuuseen liittyvät velvollisuudet. Järjestämislain myötä rakentuva palvelurakenne ei ole omiaan luomaan edellytyksiä palvelutuottajien välisen kilpailun lisääntymiselle. Tällöin jää hyödyntämättä yksi keskeinen keino tuottavuuden parantamiseksi, Ismo Partanen lisää.

Monopoliasemassa olevilla kuntayhtymillä on toki mahdollisuus ostaa palveluja yksityiseltä sektorilta.

– Todennäköistä kuitenkin on, että monopoliasemassa olevat maakunnalliset sote-kuntayhtymät hyödyntävät yksityisen sektorin tarjontaa vain äärimmäisessä hädässä tai viimeisenä vaihtoehtona. Tästä on näyttöä nykyisten sairaanhoitopiirien osalta. Sairaanhoitopiirit hankkivat järjestämisvastuullaan olevia palveluja vain muutaman prosentin, Ismo Partanen arvioi.

LPY:n mielestä sote-palveluiden järjestämisvastuu viranomaistehtävineen olisi tullut eriyttää palvelutuotannosta. Näin olisi luotu edellytyksiä tuottajien väliselle oikeudenmukaiselle kilpailulle ja sen hyödyntämiselle.

LPY esittää, että lakiin lisätään sote-kuntayhtymille velvollisuus aina hyödyntää tehokkaimpia tapoja palvelutuotannossa ja sen järjestämisessä. Kuntayhtymien tulee laskea ja ilmoittaa omat tuotantokustannuksensa. Tämä edellyttää palveluiden tuotteistamista ja palvelutuotantoon sisältyvien kustannusten vertailukelpoista laskemista.

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi