-

Kati Lehtonen: Ammatinharjoittajalääkäri on itsenäinen toimija

Blogi Uutinen

Blogi 10/2024 | 30.5.2024

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittää lääkärille autonomian: hän päättää sekä vastaa potilaansa hoidosta ja voi määrätä reseptilääkkeitä. Terveydenhuollon myllerryksessä tätä lääkärin autonomiaa koetellaan. Toimintaan puuttumista perustellaan usein laatunäkökohdilla.

Potilasturvallisuus on terveydenhuollossa ensisijaista ja se on iskostettu jokaiseen lääkäriin koulutuksessa. Muu laatukin on tärkeää, mutta sitä ei saa käyttää pelinappulana syömässä lääkärin kliinistä autonomiaa. Lääkäri vastaa toiminnastaan potilaalleen juridisesti aina itse. Lääkäriaseman omistamat seinät ja tarjoamat oheispalvelut eivät tätä muuta. Lääkärikeskuksessa toimiva ammatinharjoittajalääkäri on itsenäinen elinkeinonharjoittaja.

Potilaan tulee tietää, kenen kanssa hän on sopimussuhteessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kehotti siksi viime vuonna ohjekirjeessä lääkäriasemia informoimaan ajanvarauksessa hintojen lisäksi lääkärin aseman eli toimiiko hän työsuhteessa vai itsenäisenä elinkeinonharjoittajana.

Unohtuuko lääkärin autonomia muutosten myllerryksessä? Esimerkkejä autonomiaa nakertavista vaatimuksista on lääkäriasemilta kuulunut. Asianmukaista ei esimerkiksi ole vaatia ohjaamaan potilasta jatkohoitoon vain omaan lääkärikeskukseen. Potilaalle tulee kertoa parhaat vaihtoehdot ja muut vaikuttavat seikat, esimerkiksi kustannukset. Päätös tehdään yhdessä potilaan kanssa.  Puuttuminen lääkärin määräämään lääkitykseen ei ole sallittua. Ei myöskään lähetteiden seuranta tai suhteuttaminen potilasmääriin. Ammatinharjoittajan potilasrekistereihin tulee olla pääsy vain hoitosuhteen perusteella.

Vastineeksi autonomia edellyttää lääkäriltä ammattitaidosta huolehtimista. Yksityissektorin ammatinharjoittajan on tehtävä se itse.

Erikoislääkärit ovat usein harjoittaneet toimintaansa lääkäriasemilla vuosikausia moitteetta ja ovat huolehtineet täydennyskoulutuksestaan itse. Heiltä ei ole asianmukaista edellyttää tiukkoja lisäsopimuksia, standardeja tai volyymejä. Epäselvyydet tiedoista ja taidoista selvittää valvova viranomainen.

Jos lääkärin autonomiaan puututaan, lähestytään helposti työsuhdetta. Työsopimuslakiin tuli viime vuonna lisäys, jonka mukaan työsuhteen olemassaolo arvioidaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa kokonaisharkinnalla. Tavoitteena on täsmentää ja selkeyttää rajanvetoa työsuhteen ja yrittäjyyden välillä. Harkinnassa on otettava huomioon sopijapuolten tarkoituksen lisäksi työnteon tosiasialliset olosuhteet. Erottelu työsuhteisen työn ja yrittäjätyön välillä tehdään työsuhteen tunnusmerkkien perusteella, sillä lainsäädäntö ei määritä yrittäjyyden tunnusmerkkejä. Työnjohto ja valvonta eli direktio ei kuulu yrittäjäsuhteisiin. Sen tunnusmerkkejä kannattaa siten välttää. Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Lääkäripalveluyritykset ry ovat päivittämässä ammatinharjoittajan vastaanoton mallisopimusta ja sen liitteitä.

Ammatinharjoittajasopimuksessa korostetaan osapuolten asemaa erillisinä elinkeinonharjoittajina. Koska toimialaa ohjaava lainsäädäntö ja toimintaympäristö ovat muuttuneet, oli mallisopimuksen päivitystarve ilmeinen. Suosittelen mallisopimuksen käyttöä. Lääkärin autonomia ei ole ilmassa leijuva käsite, vaan lakiin sisäänkirjoitettu periaate, jota tulee oikealla tavalla vaalia.

Kirjoittaja Kati Lehtonen on Suomen Lääkäriliiton lakimies
Kuva: Mikko Käkelä