-

Palvelusetelit tulee ottaa laajasti käyttöön hyvinvointialueilla

Blogi Uutinen

Blogi 44/2021 | Tanja Matikainen

Palveluseteli on tehokas tapa järjestää palveluita. Sen avulla pienetkin sote-yritykset pääsevät tarjoamaan palveluita hyvinvointialueille. Suomen Yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan palvelui-den saatavuuden parantaminen ja asiakkaan valinnanvapauden lisääminen ovat olleet tär-keimmät syyt palvelusetelin käyttöönottoon.

Palvelusetelistä hyötyvät kaikki: niin asiakkaat, palveluntuottajat kuin myös palveluiden järjes-täjä. Tämä johtuu siitä, että palveluseteli lisää palveluvalikoimaa ja samalla asiakkaan vapautta valita. Seteli on oiva väline jonojen lyhentämiseksi, etenkin nyt, kun korona-aika on kasvattanut hoitovelkaa huomattavasti.

Vaikka palvelusetelin osuus sote-menoista on kasvanut vuosi vuodelta, oli sen osuus kuitenkin vain 1,15 prosenttia kaikista julkisen sektorin sote-menoista vuonna 2020.

Palveluseteli on osoittautunut varsin tehokkaaksi tavaksi palvelutuotannossa. Ongelmana on, että julkisen ja yksityisen sektorin tapa laskea kustannuksia on erilainen. Yrittäjien kyselystä selviää, että oman tuotannon kustannukset ovat olleet hinnoittelun pohjana ainoastaan 15 pro-sentilla kunnista ja 31 prosentilla sairaanhoitopiireistä.

Tilanne mutkistuu entisestään sen takia, että julkinen sektori laskee omat yksikkökustannuk-sensa eri tavoin kuin yksityinen sektori. Julkisen sektorin kustannuksiin ei useinkaan lasketa muun muassa kiinteistöistä aiheutuvia kuluja ja ICT-kustannuksia.

Mikäli julkinen sektori laskisi kustannuksensa samoilla perusteilla kuin yksityinen sen joutuu tekemään, tulisi esiin yksityisen sektorin kustannustehokkuus. Kysely toi toisaalta esiin myös sen, että kustannussäästöt eivät näyttele merkittävää osaa palvelusetelin käyttöönotossa. 

Hyvinvointialueiden täytyy ottaa käyttöön laskentamalli, jolla yksityisen ja julkisen sektorin pal-veluntuottajan kustannuksia ja hintoja voidaan aidosti vertailla keskenään. Se mahdollistaa kustannustehokkaimman tuottajan valinnan. Tällöin voidaan aidosti kilpailla laadulla, oli tuotta-jana sitten julkisen tai yksityisen sektorin toimija. Sillä voidaan varmistaa myös se, että osto-palvelut ja palvelusetelit hinnoitellaan jatkossa oikein.

Kirjoittaja Tanja Matikainen on Suomen Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö

Kuva Soila Kaski,Studio Weissi