-

VATT: Julkisiin hankintoihin tarvitaan lisää kilpailua

Uutinen Uutiskirjejutut

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on julkaissut raportin ”Hyvinvointialueiden julkiset hankinnat tarvitsevat lisää kilpailua”.


Raportin mukaan hyvinvointialueiden ulkopuolisiin ostoihin kuluu yli 40 prosenttia vuotuisista toimintamenoista eli yli 8 miljardia euroa. Näistä ostoista 2,5 miljardia euroa suuntautuu kilpailluille markkinoille kynnysarvon ylittävinä julkisina hankintoina. Näin ollen hyvinvointialueet tulevat vastaamaan yli 15 prosentista Suomen kilpailutetuista julkisista hankinnoista

Raporttia tehtäessä hyvinvointialueet olivat juuri aloittamassa toimintansa eikä niiden hankinnoista ollut vielä saatavilla aineistoa. Lisäksi Suomessa ei keskitetysti kerätä aineistoa julkisista hankinnoista. Siksi VATT päätyi mallintamaan hyvinvointialueiden hankintoja käyttämällä aineistona kuntien ja sairaanhoitopiirien vuoden 2016 aikana tekemiä kilpailutuksia.

Tulosten perusteella kilpailu on maantieteellisestä ja hankintayksikkökohtaisesta vaihtelusta huolimatta varsin vähäistä. Hankintoihin tuli keskimäärin noin 2,7 tarjousta.

Raportissa arvioitiin myös muutamien tarjouskilpailun toteuttamistapojen yhteyttä kilpailun määrään ja tarjoajien osallistumisasteeseen. Ilmeni, että laatupisteytysten käyttö on yhteydessä alhaisempaan osallistumisasteeseen. Hankinnan ennakoidun arvon julkaisu on puolestaan yhteydessä korkeampaan osallistumisasteeseen.

LPY toivoo, että kaikki hyvinvointialueet ottavat hankinnat osaksi strategiansa toteuttamista. Aktiivinen markkinavuoropuhelu ulkopuolisten tuottajien kanssa luo osaltaan edellytykset hankintojen onnistumiselle.

Lataa VATT:n raportti

Lue myös:
Yhteishankinnat luovat mahdollisuuksia kustannussäästöille
Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus

Kuva: Pixabay